Dyskalkulia rozwojowa i zaburzenia zachowania u dzieci

Misja

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Szamotułach jest publiczną placówką działającą w systemie oświaty na terenie Powiatu Szamotulskiego. Tradycja poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego w naszym powiecie sięga blisko 40 lat.

Jesteśmy zespołem specjalistów stawiającym sobie wysokie wymagania w zakresie niesienia pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Zajmujemy się diagnozą, terapią, doradztwem, profilaktyką i psychoedukacją.

Świadczymy pomoc odwołując się do wartości humanistycznych, mając na uwadze dobro dziecka, jego godność i niepowtarzalność.

Wizja

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.
Janusz Korczak

Dążymy do:
1. udzielania najwyższej jakości pomocy dzieciom i młodzieży,
2. stworzenia optymalnych warunków zapewniających wszechstronny rozwój dziecka w środowisku rodzinnym, instytucjonalnym i społecznym,
3. ścisłej współpracy z rodzinami, palcówkami oświatowymi, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz organizacjami pozarządowymi,
4.ustawicznego doskonalenia jakości świadczonych usług poprzez podnoszenie kompetencji zatrudnionych specjalistów,
5. do stosowania nowoczesnych, skutecznych metod i form pracy podążających za zmieniającymi się warunkami życia,
6. kreowania pozytywnego wizerunku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Szamotułach wraz z propagowaniem idei integracji środowiska na rzecz wychowania i edukacji dzieci i młodzieży.

Pozostałe artykuły o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top