Cewki

rp_zdrowie10.jpgW cewce bliższej i dalszej następuje zakwaszenie moczu wskutek wymiany jonów wodorowych na jony sodowe zawarte w przesączu. W zakwaszeniu moczu ważną role odgrywa anhydraza węglowa. Enzym ten katalizuje reakcję syntezy kwasu węglowego z dwutlenku węgla i wody. Kwas węglowy dysocjuje na jon wodorowy i wodorowęglany. Jon wodorowy zostaje wydalony do światła cewek, wymieniając się na jon sodowy. Cząsteczka wodorowęglanu sodowego, która w ten sposób powstała w komórce cewki, zostaje ponownie wchłonięta do płynu okołocewkowego (wchłanianie zwrotne wodorowęglanów). Kwas węglowy, powstający w świetle cewki, rozkłada się na wodę i dwutlenek węgla, które częściowo zostają wydalone z moczem. Jony wodorowe, wydzielone do światła cewki, ulegają też zbuforowaniu przez aniony fosforanów dwuzasadowych (wytwarzanie tzw. kwaśności miareczkowej) oraz przez amoniak (wytwarzanie jonów amonowych). Wydalanie jonów wodorowych przez nerki odbywa się głównie przez amoniogenezę i wytwarzanie kwaśności miareczkowej.

Pozostałe artykuły o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top