wydawanie orzeczen

            Bardzo ważnym elementem pracy każdej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest wydawanie orzeczeń. Wokół tej tematyki istnieje wiele pytań i kontrowersji, dlatego też niniejszy artykuł ma na celu uściślenie procedury wydawania orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w oparciu o aktualne akty prawne.

            Poprzez orzeczenie rozumiemy dokument wagi państwowej – administracyjnej, który dla dyrektorów szkół, placówek, ośrodków itd. jest obligatoryjny. Zespoły orzekające w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych wydają orzeczenia:

1)      o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)      o potrzebie nauczania indywidualnego,

3)      o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,

4)      o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Dodatkowo Zespoły orzekające wydają OPINIE o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

            Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dotyczy to dzieci niepełnosprawnych:

niesłyszących lub słabosłyszących,

– niewidomych lub słabowidzących,

– z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,

– z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia,

– z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli z co najmniej dwoma typami niepełnosprawności, z których każda wymaga specjalnej organizacji nauki i odrębnych metod pracy dydaktycznej.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym wydaje się je na okres każdego etapu edukacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat organizacji kształcenia specjalnego znajdują się
w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, z późniejszymi zmianami oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach z późniejszymi zmianami.

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydawane są dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Wydaje się je na czas określony, wskazany w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy niż 30 dni, ale dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.

Nauczanie indywidualne powinno odbywać się w miejscu pobytu ucznia. Zespół orzekający (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) określa zakres, w jakim dziecko/uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Orzeczenie określa warunki, w jakich uczeń może realizować potrzeby edukacyjne oraz możliwości w zakresie uczestnictwa w życiu szkoły, formy stymulacji, terapii, rozwijania możliwości i mocnych stron ucznia oraz inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Szczegółowe informacje na temat organizacji nauczania indywidualnego znajdują się
w Rozporządzeniu MEN z dnia 18 września 2008r w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży .

            Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnegowydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia  lub  znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. Wydaje się je na czas określony, wskazany w  zaświadczeniu lekarskim,   nie krótszy niż 30 dni .

Szczegółowe informacje na temat organizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego znajdują się w Rozporządzeniu MEN z dnia 18 września 2008r w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży.

            Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  wydawane są dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Wydaje się je na okres do 5 lat.

Szczegóły organizacji zajęć zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 stycznia 1997 r.
w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i
młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

            Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. 

Szczegóły zawiera Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.           

Zespół orzekający powoływany jest przez Dyrektora Poradni. W jego skład wchodzą:

– dyrektor – jako przewodniczący zespołu lub upoważniona przez niego osoba,

– psycholog, pedagog, lekarz,

– inni specjaliści – jeśli niezbędny jest ich udział. 

 

         Procedura wydawania orzeczeń:

1)      złożenie wniosku przez rodzica wraz z zaświadczeniem lekarskim (dokumenty do pobrania na stronie poradni),

2)      powołanie zespołu orzekającego (terminy zespołów orzekających na stronie poradni w zakładce <dla rodziców>)

3)      pisemne zawiadomienie wnioskodawcy o terminie posiedzenia zespołu orzekającego,

4)      wydanie orzeczenia/opinii,

5)      sporządzenie protokołu z posiedzenia zespołu orzekającego,

6)      dostarczenie orzeczenia /opinii wnioskodawcy.

Zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka/ucznia. Jeśli zachodzi potrzeba wydania dziecku jednocześnie dwóch orzeczeń (np. o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego) rodzice muszą złożyć dwa odrębne wnioski. Wniosek powinien zawierać dane dziecka, dane rodziców/prawnych opiekunów oraz określenie przyczyny i celu, dla którego jest składany. Do wniosku dołączona powinna być dokumentacja uzasadniająca – np. wydane przez specjalistów opinie (np. opinia ze szkoły), zaświadczenia (np. lekarskie), wyniki obserwacji i badań psychopedagogicznych (np. RODK, specjalistyczne poradnie). Dodatkowo zespół orzekający ma prawo do zasięgnięcia opinii nauczycieli/wychowawców ucznia, w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych.

Po skompletowaniu dokumentacji dyrektor poradni powołuje zespół oraz informuje pisemnie wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu orzekającego, w którym ma on prawo uczestniczyć.

Orzeczenia i opinie zespoły orzekające wydają większością głosów. W sytuacji, gdy jest równa liczba głosów – rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

Z posiedzenia zespołów orzekających sporządzane są protokoły.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii, zespół wydaje orzeczenie o braku potrzeby wydania orzeczenia/opinii.

Orzeczenia i opinie doręczane są wnioskodawcy w terminie do 14 dni od  dnia posiedzenia zespołu, w trzech egzemplarzach. Natomiast w jednym egzemplarzu wydawane są orzeczenia i opinie odmowne.

            Od decyzji zespołu orzekającego wnioskodawca ma prawo złożenia odwołania do kuratora oświaty – w terminie do 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

opr. mgr Gertruda Krupska