Zadania poradni

Do zadan poradni należą:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • realizowanie  zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia realizuje zadania poprzez:

 • diagnozę,
 • indywidualne  zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 • terapię rodzin,
 • udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży indywidualnie,
 • doradztwo zawodowe,
 • udzielanie porad i konsultacji dzieciom i młodzieży,
 • udzielanie porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom,
 • psychoedukację, w tym: warsztaty, wykłady i prelekcje,
 • interwencje kryzysowe, 
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność informacyjno – szkoleniową,
 • wspólpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej; określaniu dla dziecka niepełnosprawnego niezbędnych do nauki warunków