nauczanie indywidualne

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

 

 

*                Nauczanie indywidualne to system nauczania, w którym uczeń realizuje materiał nauczania w formie indywidualnej w domu lub w szkole. Nauczaniem tym obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, np. z powodu ciężkiej choroby, urazu, wypadku, operacji itp. Nauczanie indywidualne organizowane jest na okres określony w orzeczeniu o potrzebie tego kształcenia.

*                Zadaniem dyrektora szkoły jest zorganizowanie nauczania indywidualnego w taki sposób, aby uczeń miał zapewnioną realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych. Oprócz tego uczeń powinien mieć zapewnione wszelkie formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Dyrektor szkoły ustala także zasady, zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć w zakresie nauczania indywidualnego.

*                Nauczanie indywidualne jest prowadzone przez jednego lub kilku nauczycieli wybranych przez dyrektora szkoły. W niektórych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie tych zajęć nauczycielowi, który jest zatrudniony w innej szkole lub placówce.

*                Nauczanie indywidualne odbywa się w miejscu pobytu ucznia, np. w domu, specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, placówce opiekuńczo- wychowawczej itp. Jednak zalecane jest, aby zajęcia te były prowadzone w klasie, jeśli pozwala na to stan zdrowia ucznia.

*                Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu realizuje treści nauczania wynikające z Podstawy Programowej oraz ramowego planu nauczania dla danej szkoły. Jednakże treści te powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania, które mogą być niedostosowane do warunków i możliwości ucznia.

*                Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

● zerowy etap edukacyjny- od 4 do 6 godzin

● klasy I-III szkoły podstawowej- od 6 do 8 godzin

● klasy IV-VI szkoły podstawowej- od 8 do 10 godzin

● gimnazjum- od 10 do 12 godzin

● szkoły ponadpodstawowe lub ponadgimnazjalne- od 12 do 16 godzin.

Dla uczniów z zerowego etapu edukacyjnego tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni. Natomiast dla pozostałych uczniów ten tygodniowy wymiar godzin wynosi co najmniej 3 dni.

Nauczanie indywidualne dla uczniów klas zerowych oraz klas I- III szkoły podstawowej powinno być prowadzone tylko przez jednego nauczyciela.

*               Dyrektor szkoły powinien umożliwić uczniom, którzy uczestniczą w nauczaniu indywidualnym kontakt z rówieśnikami w środowisku szkolnym. Dlatego też uczniowie ci powinni mieć możliwość uczestniczenia w niektórych zajęciach lekcyjnych, a także w różnych uroczystościach klasowych oraz szkolnych. Włączanie uczniów do życia szkolnego pomaga również w osobowym rozwoju tychże dzieci.

 WAŻNE!!!

Jeśli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego to nie może on uczęszczać na wszystkie zajęcia lekcyjne z rówieśnikami, a następnie uczestniczyć w zajęciach nauczania indywidualnego wg ustalonego tygodniowego wymiaru godzin.

 ZALETY NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO:

·                   bezpośredni kontakt z uczniem

·                   dostosowanie tempa nauki do możliwości i zainteresowań ucznia

·                   ewentualna ochrona grupy klasowej

WADY NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO:

brak kontaktu z rówieśnikami

ograniczony rozwój społeczny, emocjonalny

nieumiejętność współpracy z innymi

mała ilość godzin w ciągu tygodnia

mała liczba nauczycieli, którzy mogą prowadzić takie zajęcia

opr. mgr Gertruda Krupska