Kontakt


Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Szamotułach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szamotułach
ul. Bolesława Chrobrego 8b,
64-500 Szamotuły 

tel kom. 664 – 064 – 138
E-mail: pppszamotuly@poczta.onet.pl

Sekretariat jest czynny w godzinach: 8.00 – 15.00

Formularz kontaktowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z siedzibą w Szamotułach ul. Chrobrego 8B tel.: +48 664064138, mail: pppszamotuly@poczta.onet.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach możliwy jest pod numerem tel. nr. 61 2920937 w. 105 lub adresem email : IOD.ochronadanych@interia.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO w celu przesłania wiadomości zwrotnej.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego celu.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.