doradztwo zawodowe

Dokąd po gimnazjum lub po szkole ponadgimnazjalnej?

 

W niedalekiej przyszłości, której dziś  nawet nie potrafimy sobie wyobrazić będą funkcjonować nowe zawody i nowe sposoby pracy. By przygotować się do tej przyszłości uczeń musi myśleć samodzielnie i korzystać z wiedzy jako pomocy w myśleniu. Musi nauczyć się samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów i stosowania w praktyce  posiadanych informacji.  W efekcie  pracy wychowawczej  uczniowie powinni być przygotowani  do podjęcia  trafnej decyzji zawodowej i szkolnej.

Zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  mają na celu wyzwolenie własnej aktywności w kierunku samopoznania i samooceny i jednocześnie modyfikacji tejże samooceny w przypadku, gdy odbiega od realnych możliwości.

Pomagamy uczniowi odpowiedzieć na pytanie: co potrafię, jakie mam zasoby i preferencje w obszarach:

predyspozycji,

zdolności,

kompetencji,

kwalifikacji,

talentu,

oraz czego chcę –  to pytanie o wartości, motywacje i dążenia. Odpowiedź  daje szansę na zrozumienie czego młodzież oczekuje wybierając dany zawód lub kierunek dalszej edukacji.

Wśród problemów związanych z podejmowaniem tej trudnej decyzji zwracamy uwagę na dalsze bardzo istotne czynniki, a mianowicie:

– pogłębianie wiedzy o interesujących zawodach,

– umiejętność konfrontowania oceny swego stanu zdrowia  z wymaganiami wybieranego zawodu,

– wiedzę o  zawodzie m. in. czynności, warunki pracy, wymagania psychofizyczne, przeciwwskazania zdrowotne,

– zapoznanie się ze strukturą szkolnictwa – drogi prowadzące do zdobycia zawodu, wybór szkoły

– zmieniający się rynek pracy.

Młodemu człowiekowi na trudnym starcie do podjęcia prawidłowej decyzji szkolnej i zawodowej zaproponujemy:

– określ swoje zainteresowania,

– rozpoznaj swoje uzdolnienia,

– zastanów się nad wartościami,

– poznaj swoją osobowość,

– skonfrontuj swoje marzenia z rzeczywistością.

Opracowała: mgr Zofia Nowacka