Autyzm

Autyzm –jest wieloczynnikowym zaburzeniem rozwojowym, które oddziałuje na funkcjonowanie mózgu. Jest to choroba neurologiczna, a nie czysto psychiczna.  Autyzm ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania, kontaktów społecznych i porozumiewania się. Dziecko autystyczne ma ogromne trudności z przyswajaniem zwykłej ludzkiej codzienności w obszarach uspołecznienia, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zabawy, okazywania uczuć, wyrażania i opanowania emocji. Statystycznie autyzm  występuje cztery razy częściej u chłopców niż dziewczynek. Dziecko autystyczne ma ograniczone zdolności do  uczenia się  przez naśladownictwo, w tym naśladowania mimiki i przekazu emocji  wskutek zakłóceń funkcjonowania neuronów zwierciadlanych. Obecnie autyzm jest leczony, lecz nie jest  wyleczalny. W celu optymalnego rozwoju dziecka niezbędna jest wczesna diagnoza
i terapia tej choroby. W  typowych przypadkach autyzm pojawia się w trzech pierwszych latach życia. Dotychczas zdiagnozowane choroby (m.in. Zespół Aspergera) i trwałe zaburzenia rozwojowe związane z autyzmem są określane jako spektrum zaburzeń autystycznych. Zaburzenia te cechują się upośledzeniem w zakresie   komunikacji, współżycia społecznego, ograniczonymi, powtarzalnymi i stereotypowymi wzorcami zachowań.

Wczesne objawy

Zachowania wskazujące na możliwość występowania zaburzeń  autystycznych: dziecko nie gaworzy,  nie uśmiecha się  na widok matki, nie wskazuje, nie wykonuje świadomych gestów po 1 roku życia, nie mówi ani jednego słowa w wieku 16 miesięcy, nie składa słów w pary
w wieku 2 lat, nie  reaguje na imię, traci zdolności językowe lub społeczne, ma problemy
z kontaktem wzrokowym, nie potrafi bawić się zabawkami, nadmiernie porządkuje zabawki lub inne przedmioty, jest przywiązane do jednej zabawki lub przedmiotu, czasem wydaje się upośledzone słuchowo.

Inne objawy to:autystyczna izolacja, przymus stałości otoczenia, niezdolność do interakcji społecznych, stereotypowe, powtarzające się czynności, zaburzenia mowy (echolalia, odwracanie zaimków) lub całkowity brak mowy, łatwość mechanicznego zapamiętywania, wyostrzony zmysł słuchu (w zespole Aspergera), urojenia, omamy.

 

1.Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Pro FUTURO

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny (konsultacje terapeutyczne dla osób z autyzmem i ich rodzin, diagnozy pod kątem autyzmu). Prowadzi także świetlice dla dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem.

 

Szamarzewskiego 78/82

60-589 Poznań

Tel.: 61 843 40 38

E-mail: biuro@pro-futuro.org

Strona: www.pro-futuro.org

 

 

2.Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”

 

Stowarzyszenie Aperio  wspiera działalność Oddziału dla Dzieci z Autyzmem oraz Szkoły Podstawowej w Ośrodku dla Dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej
w Poznaniu. Prowadzi szkolenia dla rodziców, profesjonalistów i studentów.

 

Górki 10

60-204 Poznań

Tel.: 605 249 676

E-mail: info@aperio.org.pl

Strona: www.aperio.org.pl

 

3.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

ul. Trybunalska 17, 61-325 Poznań

Tel.61 865-82-60

Strona:www.ppp1.poznan.pl

Opracowała: mgr Małgorzata Koput

pedagog, logopeda PZPPP w Szamotułach.